Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

BMC, 985 milyon TL'ye satışta

TMSF, Türkiye'nin her sınıfta ticari araç ve motor hatta otomobil üretme yeteneğine sahip otomotiv firması BMC'yi, Çukurova Grubu'nun borçlarına karşılık satışa sunuyor.İhale 10 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.. BMC'nin başta çalışanları olmak üzere bir çok tedarikçi firmaya borcu bulunuyor..Daha önce BMC için bazı yerli firmalarla beraberİtalyan ticari araç imalatçısı lveco'nun da adı geçmişti.

Söz konusu ilan aşağıda yer alıyor.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


DOSYA NO: 2007/3Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusundan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 23.05.2013 tarih ve 2013/143 sayılı kararı ile oluşturulan, muhtelif “Kurul” kararları ve Başkanlık Makamı oluru ile kapsamına eklemeler ve çıkarmalar yapılan “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.


BORÇLU


BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI


“Kurul”un 23.05.2013 tarih ve 2013/143 sayılı kararı ile oluşturulan, muhtelif “Kurul” kararları ve Başkanlık Makamı oluru ile kapsamına eklemeler ve çıkarmalar yapılan, “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; borçluya ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen, gayrimenkuller, menkuller (makine teçhizat, demirbaş vs.) Türk Patent Estitüsü nezdindeki haklar (marka, patent ve endüstriyel tasarımlar) ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşmaktadır.


MUHAMMEN BEDEL


"BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 985.000.000- (dokuzyüzseksenbeşmilyon) TL’dir.


TEMİNAT


İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu hesabına 98.500.000.- (doksansekizmilyonbeşyüzbin) TL teminatın “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.


Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 09/04/2014 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.


İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ


İhale 10/04/2014 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.


KATILIM ŞARTLARI


1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.


2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.


3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.


İNCELEME


“ Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN : TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 5.000- (beşbin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.


Ayrıca “Katılımcılar”, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak "Fon"un T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN : TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile 10.000- (onbin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, tesis ziyaretinden ve “BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Bilgi odası ve tesis ziyareti 17/02/2014 - 04/04/2014 tarihleri arasında açık tutulacaktır.


İHALE USULÜ


İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.


“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 11/04/2014 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.


GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI


“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.


MÜKELLEFİYETLER


İhaleyi Kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler “Şartname”de düzenlenmiştir.


DİĞER HUSUSLAR


1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde, “Şartname”nin 9.2. maddesinde belirtilen şekilde TL cinsinden ödenecektir.


2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.


3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.


4- "BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/04/2014 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.


5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu


BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü


Satış Komisyonu


Büyükdere Cad. No:143


34394 Esentepe – İstanbul


Tel : 0 212 340 23 58


0 212 340 20 57


0 212 340 20 58


Fax : 0 212 288 49 63


922/1-1
http://www.resmigazete.gov.tr/

2 yorum:

  1. Büyük ihtimal yabancılar alır. Bari fabrikayı taşımasalar:(

    YanıtlaSil
  2. Eğer yabancılar alırsa, akla İveco,Volkswagen geliyor. Belki Toyota veya Renault da düşünebilir!!!

    YanıtlaSil

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..