Yerli Araç Kullan, TÜRKİYE Kazansın.Vatandaşımız KAZANSIN

Elektrikli araçlarla ilgili yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı

 Elektrikli otomobiller, yükselişe geçerken Çin'den gelen otomobillerin yollarda arttığı bugünlerde, konuyla ilgili " Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" yayınlandı. Tebliğin konusu;  hibrit ve elektrikli otomobiller. İzin belgeleriyle beraber  ithalatçının yurtiçinde kendine ait en az 20 servis ve en az 40 çalışanın olduğu Türkçe Çağrı Merkezi şartları dikkat çekiyor...

Konuyla ilgili Resmi gazete de yayınlanan tebliği aşağıda okuyabilirsiniz..

"

29 Kasım 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32384

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2023/22)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede GTİP numaraları ve eşya tanımı verilen elektrikli araçların ithalatının düzenlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İzin Belgesine tabi eşya

MADDE 3- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranır. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gereklidir.

(2) İzin Belgesi düzenlenebilmesi için;

a) İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,

b) Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,

c) İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,

ç) İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması,

d) Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,

koşullarının bir arada sağlanması gerekir.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.        "Kaynak; resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231129-6.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..